DEKRÉTOM č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.

 

  • bol zrušený doterajší Spravodajca Hont Medik s.r.o.;

 

  • bolo zriadené nové webové sídlo spoločnosti Hont Medik s.r.o. určené pre nového Spravodajcu Hont Medik s.r.o. - na doméhe "NOVÝ SPRAVODAJCA";

 

  • webové sídlo,na ktorom sa práve nachádzate, bude ďalej zachované z dôvodu zabránenia právnych nejasností, nebudú však na ňom už vyhlasované (od 20. decembra 2012) žiadne vnútropodnikové predpisy a ani iné texty spoločnosti Hont Medik s.r.o.;

 

  • tieto vnútropodnikové predpisy a texty budú na tomto starom webovom sídle zachované najmä za účelom uplynutia prekluzívnej (premlčacej) doby práv a povinností z právnych predpisov zverejnených na tomto starom webovom sídle pôvodného Spravodajcu Hont Medik s.r.o.

 

  • Nové webové sídlo nového Spravodajcu Hont Medik s.r.o. bolo vybudované prehľadnejšie, konzistnejšie, so zámerom jednoduchého vyhľadávania a lepšej orientácie sa vo vnútropodnikových predpisoch a iných textoch v ňom zverejnených.

 

V Krupine, 20. decembra 2012

 

MUDr. Vladimír Hacek, v. r.

Vyhľadávanie

Kontakt

Hont Medik s.r.o. Malinovského 873/7
P.O.BOX 19
963 01 KRUPINA
(Zápis do Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica, Odd Sro, vl.č. 8812/S, IČO 36622371)
Telefón a fax:
045 / 5512444
 

Za úplnosť, správnosť a zhodu s písomnými vyhotoveniami textov vyhlásených v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. zodpovedá konateľ spoločnosti Hont Medik s.r.o., do riadiacej pôsobnosti ktorého Spravodajca Hont Medik s.r.o. patrí.

Pri uverejňovaní v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. sa postupuje v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov; osobné údaje, ktorých zverejnenie sa nepripúšťa alebo pripúšťa iba s predchádzajúcim súhlasom dotknutej osoby, nahradzujú sa šiestimi veľkými písmenami "X".

Výpis z Obchodného registra